Menu

Amsterdam-West

D

  • Duurzaamheid en milieu

Op zoek naar een onderwerp?

Duurzaamheid en milieu

Ingenomen standpunten fractie:

Nog niet aan de orde.

Verkiezingsprogramma 2014-2018:

– De veel te hoge concentraties fijnstof en stikstof worden aangepakt. D66 vindt bijvoorbeeld dat Amsterdam-West zich moet inzetten voor het verder verlagen van de maximumsnelheid op de ring A10-West, als dit de luchtkwaliteit ten goede komt.

– Een aantal belangrijke verkeersaders, zoals de Jan van Galenstraat, behoren tot de smerigste straten van Nederland. De inzet van het stadsdeel moet worden gecontinueerd om het transportverkeer zo veel mogelijk om de woonwijken heen te leiden. Het beleid van verplaatsing van bedrijvigheid, zoals op het Food Center, om transportverkeerslijnen te verbeteren, moet wat betreft D66 ook worden doorgezet.

– Wat betreft een schone openbare ruimte moet stadsdeel West een ruime voldoende scoren op de landelijke normen voor schone straten (de CROW-methode). Eigen normen leiden ertoe dat veel vuil niet als vuil wordt gezien. D66 vindt dat het tijd wordt om deze zaken op het niveau te brengen van dat wat van een vooruitstrevende groene stad verwacht mag worden. D66 wil intensievere handhaving van verkeerd aangeboden huisvuil.

– Samenwerking met bewonersorganisaties, winkeliersverenigingen en scholen kan een positieve bijdrage leveren aan een schonere openbare ruimte en bovendien de band van bewoners met hun buurt versterken.

– Verdichting van de bebouwing mag niet ten koste gaan van groengebieden, zoals volkstuintjes, binnentuinen, schooltuintjes en sportvelden. Verdichting kan beter worden gezocht in bijvoorbeeld hoogbouw.

– Het stadsdeel stimuleert en faciliteert groene daken, stadslandbouw en het plaatsen van bijenkasten.

– De aansluiting van de verschillende middelen van openbaar vervoer moet nader worden onderzocht en het stadsdeel maakt zich sterk voor verbetering hiervan.

– Het Wilde Westen in het Westerpark is een fantastische plek voor stadskinderen om kennis te maken met de natuur. D66 wil dat in de Houthavens een Wilde Oever voor stadskinderen wordt gerealiseerd.

– D66 vindt dat het stadsdeel moet onderzoeken hoe ‘tijdelijke natuur’ in Amsterdam-West gestalte kan krijgen. Onder andere de Houthavens zou een mogelijk goede locatie zijn voor een proef met tijdelijke natuur.

– Het stadsdeel gaat VvE’s en corporaties stimuleren tot het nemen van energiebesparende en andere duurzame maatregelen.

– Het stadsdeel stimuleert en faciliteert actief het opzetten van alternatieve energiebronnen door particulieren en VvE’s, zoals zonnepanelen op daken van woonblokken en bedrijfsgebouwen en warmtebronnen in open ruimtes. De vergunningen moeten hiervoor snel en soepel kunnen worden verkregen.