Menu

Amsterdam-West

K

  • Kunst en Cultuur

Op zoek naar een onderwerp?

Kunst en Cultuur

Ingenomen standpunten fractie:

– Nog niet aan de orde

Verkiezingsprogramma 2014-2018:

– Bij kunst en cultuur hoort ook cultuurhistorisch erfgoed. Het Westelijk Havengebied binnen de ring zal per 1-1-2015 onder stadsdeel West gaan vallen. In de schaduw van de kantoorkolossen van Teleport ligt het fraaie dorpje Oud-Sloterdijk. Deze prachtige, historische omgeving die bovendien onderdeel is van de hoofd groenstructuur, moet volgens D66 beschermd en gewaardeerd worden vanuit historisch en ecologisch oogpunt.

– Gestaag trekken steeds meer mediabedrijven van het Gooi naar Amsterdam en D66 Amsterdam-West vindt dat het stadsdeel zich moet inzetten om deze bedrijven te verleiden tot het starten van een vestiging in Amsterdam-West.

– Er zijn veel ateliers van kunstenaars in Amsterdam-West. Met name De Baarsjes en Bos en Lommer, in het bijzonder de Kolenkit, zijn belangrijke vestigingsplekken voor kunstenaars. D66 wil dat het stadsdeel zich hier voor inzet door het stimuleren dat er (tijdelijke) woon-/werkruimte voor culturele en creatieve startende ondernemers beschikbaar komt.

– D66 wil Startende culturele en creatieve ondernemers faciliteren door culturele bestemmingen aan te wijzen in het bestemmingsplan en te onderhandelen met woningbouwcorporaties.

– De subsidies voor de culturele infrastructuur moeten gericht zijn op de versterking van de onafhankelijkheid van de organisatoren. Bedrijfsmatig werken, met prestatie-indicatoren en eigen inkomsten (sponsoren, effectief uitbaten horeca) moet het zeker stellen dat een culturele organisatie kan overleven als subsidies mogelijk minder worden of zelfs verdwijnen wanneer overheden verder zullen moeten gaan bezuinigen. Nu de totale schuld van de gemeente Amsterdam blijft stijgen, is het leunen op (stadsdeel-)subsidies een zeer hachelijke zaak in de culturele sector. D66 vindt dat het beleid hier rekening mee moet houden. D66 wil niet bezuinigen op kunst en cultuur maar ziet het als een verantwoordelijkheid van het stadsdeel om organisaties hier op voor te bereiden, mocht het tóch moeten gebeuren.

– Bibliotheken behoren tot de culturele, sociale maar ook educatieve infrastructuur van een stadsdeel. Mochten door de bezuinigingsopgave sluiting onvermijdelijk worden, dan moet volgens D66 worden gezocht naar creatieve oplossingen (buurtbibliotheken als vrijwilligersorganisaties bijvoorbeeld). Tenslotte zou er samen met de centrale stad onderzocht moeten worden hoe bibliotheken een rol kunnen spelen in een veranderende samenleving. Sluiten bibliotheken goed aan op het huidige onderwijs? Sluiten bibliotheken aan op de huidige media? D66 wil dat bibliotheken relevant blijven, dat kan alleen als zij vele verbindingen hebben met de buurt en bewoners.