Menu

Amsterdam-West

J

Op zoek naar een onderwerp?

Jeugd en Onderwijs

Ingenomen standpunten fractie:

– D66 is voor grotere, groenere en beter onderhouden schoolpleinen. In ruil hiervoor willen we aan schoolbesturen vragen om hun schoolplein openbaar toegankelijk te maken. Voor deze werkwijze is dankzij D66 vanaf 2014 structureel geld vrijgemaakt.

Verkiezingsprogramma 2014-2018:

– Onderwijs is de beste garantie voor persoonlijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling. Daarom wil D66 het allerbeste onderwijs voor iedereen. D66 wil investeren in kennis, innovatie en creativiteit, maar wel met alle vrijheid voor scholen en leerkrachten – zij weten zelf het beste wat goed is voor hun leerlingen – en met ruimte voor ouders om zelf te mee te denken én mee te beslissen.

– Een stadsdeel gaat over de buurt en scholen zijn centra van de buurt, een plaats waar leerlingen en ouders voor meer terecht kunnen dan louter onderwijs. D66 Amsterdam-West is dan ook van mening dat het stadsdeel eigenlijk een aanvullende, faciliterende en in sommige gevallen regisserende rol moet vervullen. D66 Amsterdam-West wil vanuit deze rol een brede inzet van de school in de buurt.

– D66 wil voorscholen waar mogelijk toevoegen aan het basisonderwijs. Voor- en vroegschoolse educatie komen daarmee in één hand en in één gebouw met goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten, peuterleiders en kleuterleiders. Deze organisatorische vereenvoudiging levert kwaliteit, tijd en geld op.

– Het bevorderen van de vorming van zogenaamde brede scholen waar het geven van basisonderwijs wordt aangevuld met een activiteitenaanbod aan volwassenen en voor- en naschoolse opvang van hun kinderen. Een school kan zich zo profileren, aantrekkelijk worden voor ouders van alle kinderen met verschillende achtergronden en een ontmoetingsplaats voor de wijk worden.

– De school en de omgeving van schoolgebouwen moet in alle opzichten voor iedereen veilig zijn. Schoolgebouwen moeten perfect worden onderhouden en nieuwe scholen worden volgens de modernste inzichten gebouwd met speciale aandacht voor het ‘frisse scholen principe’ (luchtkwaliteit en binnen klimaat).

– De schoolpleinen voor de scholen moeten groen, duurzaam en veilig worden ingericht. Het moeten plekken zijn waar kinderen uitgedaagd worden en veilig kunnen spelen. Waar mogelijk moeten deze schoolpleinen ook functioneren als speelplek voor de buurt.

– Om kinderen en jongeren meer perspectief te bieden worden zogenaamde ‘Zomerscholen’ georganiseerd. D66 wil dat het stadsdeel dergelijke initiatieven ondersteunt, onder andere door ruimte beschikbaar te stellen.

– Overgewicht bij kinderen is een groot probleem in Amsterdam-West. D66 heeft zich hier flink voor ingezet. Mede dankzij de ‘vet hard te lijf’ motie zijn in de openbare ruimte fitnesstoestellen geplaatst. Ook de speelplekken worden uitgebreid met sportieve speeltoestellen. Daarnaast is het belangrijk dat overgewicht aandacht krijgt in de naschoolse opvang, waar ook sport een onderdeel is van het programma. D66 blijft zich ook de komende periode inzetten  om het percentage van kinderen en jongeren met overgewicht te verlagen.