Menu

Amsterdam-West

F

  • Financiën

Op zoek naar een onderwerp?

Financiën

Ingenomen standpunten fractie:

Nog niet aan de orde.

Verkiezingsprogramma 2014-2018:

– D66 is zo veel mogelijk gericht op meetbare doelen, in plaats van gericht op het inzetten van middelen.

– Als meetbare doelen worden gesteld, wordt voorkomen dat onrealistisch beleid wordt gevoerd, dat leidt tot nutteloze uitgaven.

– Belangrijk is dat meetbare doelen, zowel kwantitatief als kwalitatief kunnen zijn en beoordeeld. Voorbeeld, investeringen in kunst en cultuur leveren niet altijd direct meetbare resultaten in kwantatieve zin op, terwijl kwalitatief, en op de lange termijn, dit wel tot belangrijke resultaten kan leiden, die ook uiteindelijk ook goed meetbaar zijn.

– Structurele uitgaven mogen nooit incidenteel worden gefinancierd.

– Structurele prioriteiten worden regelmatig heroverwogen door de bestuurscommissie, waarna besloten wordt of zij al of niet worden gecontinueerd.

– De hoogte van de begroting wordt terughoudend vastgesteld om overschrijdingen te voorkomen en tussentijdse tegenvallers op te kunnen vangen.

– De vervuiler betaalt: – voor verontreiniging en vuilophaal moet de gebruiker de kostprijs betalen. – de organisator van een evenement moet zelf voor de beveiliging en schoonmaakkosten opdraaien. – inkomsten uit parkeergelden dienen uitsluitend aan de openbare ruimte besteed te worden.

– Openheid over de financiën wordt gegeven op een voor de bewoner begrijpelijke wijze.  De gemiddelde bewoner van het stadsdeel moet kennis kunnen nemen van de financiële toestand van het stadsdeel.

– Openheid wordt op een vernieuwende manier gegeven. Te denken valt aan infographics, apps, interactieve websites en gamification. Stadsdeel West loopt voorop in het experimenteren met deze mogelijkheden.